Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1258052 всичко

 13 посетители онлайн

- - Указател

,

             


 Информационен център за обслужване на граждани:

Работно време: Всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч.

Име и фамилия

Длъжност

Стая

Телефон

Юлиана Ганева

Ст. специалист „Административни услуги“(Дирекция ИАО)

ИЦ-Гише 1

052 820 881

Албена Гаралова

Главен специалист
"Административни услуги" (Дирекция ИАО)

ИЦ-Гише 2

052 820 881

Ваня Николова

Младши  експерт ЕСГРАОН(Дирекция ИАО)

ИЦ-Гише 3

052 820 881

Росица Монгозова

Старши експерт
„Гражданско състояние” (Дирекция ИАО)

ИЦ-Гише 4

052 820 788

Пламена Йорданова

Изпълнител "касиер приходи"(Дирекция ФСД)

ИЦ-Гише 5

052 820 785

Милена Вълкова

Изпълнител "касиер приходи"(Дирекция ФСД)

ИЦ-Гише 6

052 820 785

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ”

Официален адрес за кореспонденция:гр.Варна 9009 ж.к. ”Трошево” №10

e-mail:rnmladost@varna.bg

Работно време: Всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч.

 

 

Име и фамилия

Длъжност

Стая

Телефон

Христо В. Христов
hhristov@varna.bg

Кмет

18

052 820 790

 

Главен специалист“Техническо осигуряване“

18а

052 820 790

Ф.052 820 817

Евгени Дянков
edyankov@varna.bg

Заместник - кмет

21

052 820 790

Юлиян Николов

ynikolov@varna.bg

Заместник - кмет

17

052 820 790

Ваня Желева
vzheleva@varna.bg

Заместник - кмет

22

052 820 790

Бранимир Георгиев

Заместник - кмет

0889422822

Бойко Ставрев

bstavrev@varna.bg

Секретар

13

052 820 782

арх. Димитър Дилов

Главен архитект

12

0885 221300

 

Обща администрация

Дирекция “Финансово-стопански дейности” (ФСД)

Женя Кирилова
jkirilova@varna.bg

Директор дирекция

24

052 820 787

Калинка Йорданова
kkyordanova@varna.bg

Глaвен счетоводител

24

052 820 787

Илия Марчев

Главен инспектор “Контрол бюджетни приходи”

11

052 820 880

Сийка Симеонова

Главен експерт  “Човешки ресурси”

13

052 820 782

        Диана Кескинова

Главен специалист СФУК

6

052 820 866

Фатме Яшарова

Счетоводител

6a

052 820 876

Боряна Георгиева

Счетоводител

6a

052 820 876

Цветанка Касабова

Счетоводител

19

052 820 874

Дирекция „Информационно и административно обслужване“ (ИАО)

Десислава Георгиева

Директор Дирекция

1

   052 820 789 

Нонка Витанова

Главен експерт ЕСГРАОН

3

052 820 789

Милена Русева

Главен експерт
„Гражданско състояние” (Дирекция ИАО)

3

052 820 789

Йоана Димитрова

Старши експерт
„Гражданско състояние” (Дирекция ИАО)

3

052 820 789

Ренета Маджарова

Главен експерт "Архив"

4

052 820 786

Валери Узунов

Главен експерт "Информационни технологии"

5

052 820 863

Виктор Иванов

Главен експерт “Системен администратор”

5

052 820 863

Специализирана администрация

Дирекция “Устройство на територията”

арх. Иво Димитров
idimitrov@varna.bg

Директор Дирекция

2

052 820 864

Спаска Стоева

Главен юрисконсулт

14

052 820 864

Мариана Генчева

Главен експерт 
"Поземлена реформа"

16

052 820 872

арх. Иван Стоименов

Старши експерт 
"Участъков архитект"

10

052 820 869

инж. Радослава Пулева

Главен експерт "Регистрация и паспортизация на строежи"

8

052 820 781

Живка Христова

Главен специалист "Участъков техник"

7

052 820 875

Жечка Недялкова

Главен специалист "Участъков техник"

7

052 820 875

Веселина Пъшева

Главен специалист "Процедиране ПУП"

10

052 820 869

Милена Пенева

Главен Специалист "Геодезист"

16

052 820  872

Джендо Атанасов

Главен експерт “Териториално устройство и екология“

8

052 820 781

Светла Марчева

Главен специалист "Контрол по строителството"

8

052 820 781

Лили Чернева

Младши експерт "Геодезист"

8

052 820 781

Антон Чанев

Старши специалист “Контрол по строителство“

11

052 820 880

Сашка Грозева

Главен специалист "Специализиран архив"

4

052 820 786

Дирекция „Инженерна инфраструктура и социални дейности”

     Мартина Георгиева

Директор Дирекция

25

052 820 873

инж. Павел Павлов

Главен инженер

20

052 820 871

Велина Калинова

Главен експерт "Връзки с обществеността и етноси"

18а

052 820 790

Искра Стоева

Старши юрисконсулт

14

052 820 864

Антония Стефанова

Секретар МКБППМН

бл. 47

052 820 879

Маринка Атанасова

Глaвен експерт "Собственост"

6

052 820 866

Полина Кръстева

Старши експерт "Собственост"

бл. 47

  052 820 862 

Мария Георгиева

Главен експерт "КПЧРОТ"

20

052 820 871

Сава Киров

Старши експерт " КПЧРОТ "

20

052 820 871

Румяна Апостолова

Главен специалист "Контрол по опазване чистотата и реда на обществените територии"

20

052 820 871

Елеонора Николова

Главен специалист "Контрол по опазване чистотата и реда на обществените територии"

15

052 820 877

Милена Борисова

Главен експерт "Екологичен контрол и озеленяване"

20а

052 820 784

Янка Тодорова

Главен специалист “Чистота и екологичен контрол“

15

052 820 877

Ивелина Баланова

Специалист “Контрол по чистотата"

15

052 820 877

Мария Крумова

Главен експерт “Контрол  строителство“

052 820 867

Лилия Янева

Главен специалист

“Контрол  строителство

20а

052 820 784

Дирекция „Обществен ред и контрол”

 Благо Благоев

Директор Дирекция

 бл. 47

 052 820 878

 Ваня Великова

Старши юрисконсулт

14

052 820 864

Людмила Иванова

Старши експерт "Контрол търговска и рекламна дейност"

6

052 820 866

   Радостина Стефанова

Старши експерт "Контрол търговска и рекламна дейност"

9

052 820 868

Даниела Съботинова

Старши експерт "Търговска и рекламна дейност"

9

052 820 868

Елица Ганчева

Глaвен специалист "Търговия и рекламна дейност"

9

052 820 868

Румен Найденов

Главен експерт "Отбранително планиране и защита на населението"

бл. 47

052 820 791

Венко Челниев

Главен експерт "Контрол по строителството"

20

052 820 871

Станислава Ганева

Главен експерт "Контрол по строителството"

052 820 867

.

Старши специалист "Контрол по строителството"

11

052 820 880

Даниел Димитров

Главен експерт "КПЧРОТ"

47бл.

052 820 791


Страницата е посетена 62384 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И
ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^