Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1385054 всичко

 1 посетители

Етажна собственост - Актуално!

За контакти:
 Полина Кръстева-Хаджиева
052-820862, стая 2

Уважаеми председатели на УС /управители на етажни собствености/,


Във връзка с измененията и допълненията в ЗУЕС, обнародвани в бр.26/2016 г на ДВ от 01 Април 2016г, Ви уведомяваме, че съгласно чл. 19 ал.8 и чл.34 ал.10 от ЗУЕС, по решение на общото събрание, взето с мнозинството повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани нафизически лица или на юридически лица, които не са собственици. Договорът за възлагане се одобрява с решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, и се сключва от упълномощено от общото събрание лице за срок до две години. Договор, сключен за по-дълъг срок, се смята за сключен за две години, а клауза, предвиждаща автоматично подновяване на договора или превръщането му в безсрочен, се смята за недействителна. В срока на договора избраното физическо или юридическо лице има правата, задълженията и отговорността на управителния съвет (управителя) по този закон. 
Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление по чл.46 /б/ в общинските или районните администрации. 
Уведомлението съдържа имената, електронната поща, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, адрес в страната и копие на протокол за избор на управителен съвет (управител), заверено с полагане на надпис "Вярно с оригинала" и приложенията към него. 
Председател на управителен съвет (управител), който не подаде уведомление в общинската или районните администрации по чл. 46 /б/, се наказва с глоба от 50 до 400 лв. 
В случай когато физическо лице или юридическо лице, на което са възложени правомощия на управителен съвет (управител) по реда на чл. 19, ал. 8 и чл. 34, ал. 10 от ЗУЕС, наруши или не изпълни задълженията, които то има по този закон като управителен съвет (управител), ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 800 до 1500 лв. - за физическо лице, или с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв. - за юридическо лице.

От районната администрация

*  *  * 
Полезна информация 

Уважаеми съграждани, във връзка с промените от вторият етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, влизащи в сила от настоящата 2016г, Ви уведомяваме, че ще се проведат разяснителни събрания по обявеният по -долу график

ГРАФИК НА РАЙОН „МЛАДОСТ“

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ, ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

МИКРОРАЙОН

ДАТА/ДЕН/ ЧАС

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

ж.к. „Възраждане" I ж.к. „Младост" I

11.01.2016 г.

/понеделник/ 18:00ч.

ОУ „ Антон Страшимиров" и ПГИ „Иван Богоров"

Актова зала

ж.к. "Възраждане" II ж.к. "Възраждане" IV

12.01.2016 г. /вторник/ 18:00 ч

ОУ „Никола Вапцаров" Актова зала

ж.к. „ Възраждане" III ж.к. „Младост" II

13.01.2016 г. /сряда/ 18:00 ч

ОУ „Неофит Бозвели" Актова зала

ж.к. „ Трошево"

14.01.2016 г. / четвъртък/ 18:00 ч

ОУ „ Добри Чинтолов" Лекционна зала, ет.2

ж.к. „ Победа", ж.к. „ Св. Ив. Рилски", частта от 26-ти м.р., заключена между бул. „Сливница" , ул."Ц. Дюстабанов", бул. Цар Освободител" и ул. „ Струга"

15.01.2016 г. /петък/ 18:00ч

Културен дом на „ Успех" ул. „ П. Стайнов" N0: 3 (клубът, ет.1)

От районната администрация

Методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

 Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

Изтеглете от тук:

Методически указания 
Приложение10 
Приложение11 
Презентация   
                                                                                             

                                                               УВЕДОМЛЕНИЕ

 
                        УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УС/УПРАВИТЕЛИ НА ЕТАЖНИ                                                                      
                                                               СОБСТВЕНОСТИ,

Във връзка с масовото извършване на ремонтни дейности през летните месеци от домакинствата на гр. Варна, Ви уведомявяме че съгласно Раздел II, чл.З, т.8 от Наредбата за обществения ред на община Варна, е забранено складирането на строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни товари около сгради, по улици, площадки, паркове, междублокови пространства и тротоари за повече от 24 часа, както и извън определениет за целта места.

За рйон Младост определените места са:

1.         Ж.к Възраждане -1 м.р, ул. Ана Феликсова, срещу бл.22

2.         Ж.к Младост- II м.р , бл. 138, близо до ул. Вяра

Съгласно Раздел II, чл.З, т.8 от Наредбата за обществения ред на община Варна, глобата е в размер от 10-150 лв.

Съгласно чл. 10, т.1 във връзка с чл.10, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на община Варна за изхвърлянето на едригабаритни отпадъци извън определениет за целта места и дни по график е в размер на от 300-1000 лв.        
                                                                                     

                                                        От районната администрация

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ  ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА  УС/УПРАВИТЕЛИ НА ЕТАЖНИ СОБСТВЕНОСТИ,

 

Съгласно чл.19, ал.2 от ЗУЕС, управителния съвет /управителя/  се избира за срок до две години.

В края на мандата, председателят на управителния съвет /управителя/ е задължен да свика Общото събрание за избор на управителен орган.

Управителите или председатели на управителните съвети подават в едномесечен срок от избирането им Уведомление по чл.46б от ЗУЕС в район „Младост”, което съдържа имената, адрес и телефон на  членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адреса за кореспонденция.

 

От районната администрация

 

*  *  *

 

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ, УПРАВИТЕЛИТЕ И НАЕМАТЕЛИТЕ

НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ОФИСИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ НА СГРАДИ (ВХОДОВЕ) В РЕЖИМ НА ЕТАЖНАТА СОСТВЕНОСТ И ЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН„МЛАДОСТ”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Ръководството на районната администрация проведе необходимата предварителна подготовката за осигуряване на нормални условия за живот и работа на живеещите и работещите в район „Младост” през зимния сезон на 2013-2014 г. Екипите на ДЗЗД „Варнастрой 2012” имат необходимата техника и готовност за снегопочистването и поддържането на основните маршрути на градския транспорт и при възможност, под ръководството на служители от районната администрация ще осигуряват почистването на улиците и подходите към детските градини, ясли, кухни и разливочни пунктове, училищата и по-големите хипермаркети и магазини.

Като се има предвид недостатъчните финансови средства за снегопочистването на второстепенните улици и междублоковите пространства, нашата дейност през зимата  не може да бъде ефективна без активното съдействие на жителите и фирмите, разположени на територията на района, без гражданското чувството на отговорност за подготовката, и готовността да работим и живеем в по-трудни метеорологични условия.

В тази връзка администрация използва възможността да напомни, че всички ние имаме и определени задължения като жители на района, произтичащи от Наредбата за действия при ликвидиране на последствията от бедствия, аварии или усложнени метеорологични условия (обилен снеговалеж, проливни дъждове, силни ветрове и др.), приета с решение на Общински съвет-Варна № 2733-9(34)/16.11.2005 г.

Член 5, ал. 1 от наредбата поставя редица изисквания към собствениците и управителите  на търговски обекти и офиси, за предварителната им подготовка при изпълнение на мероприятия по ликвидиране на последствията при бедствия и аварии или при усложнени, неблагоприятни метеорологични условия: „Задължават се собствениците и/или управителите на търговски дружества, собствениците или наемателите и управителите на търговски обекти и офиси, да предприемат необходимите действия за обезопасяване, разчистване (от сняг, лед, кал, наноси и др.) и ликвидиране на последствията след възникване на бедствия, аварии и/или усложнени, неблагоприятни метеорологични условия, в прилежащите на сградите и имотите територии (тротоари, алеи, улични платна, паркинги и зелени площи).”

Съгласно чл. 5 ал. 4 конкретни задължения имат  и председателите на управителни съвети (управители) на етажната собственост: „Задължават се управителите /председателите на управителни съвети/ в ЖК и гражданите, живеещи в самостоятелни къщи да предприемат необходимите действия за снабдяване и оборудване с необходимия инвентар /кофи, лопати, гребла за снегопочистване и др./ за участие в ликвидиране на последствията при БА и при усложнени, неблагоприятни метеорологични условия.”

Член 5, ал. 5 изисква активното включване на всички живущи на територията на района в ликвидирането на последствията възникнали при неблагоприятни метеорологични условия: „Задължават се управителите /председателите на управителни съвети/ в ЖК  и гражданите, живеещи в самостоятелни къщи да организират и предприемат необходимите мерки за обезопасяване, разчистване/ от сняг, лед, кал, наноси и др./ и ликвидиране на последствията при БА и/или усложнени, неблагоприятни метеорологични условия, на прилежащите към сградите и дворовете територии / тротоари, алеи, паркинги и тревни площи/.”

Ръководството на района изразява своята увереност, че с общите усилия на всички държавни институции, фирми и жителите на района ще можем да осъществим  нормални условия за работа и живот през зимата.

 

 

ОТ РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 До председателите на УС/ управители  на етажни собствености

  

ОБЩИНА ВАРНА-РАЙОН ''МЛАДОСТ''

 

УВЕДОМЯВА

 

Съгласно Наредбата за обществения ред , чл. 19/ 5/, председателите на УС /управителите   на  етажната собственост в срок до 31.04. на календарната година изготвят отчет за отглежданите домашни животни /котки и кучета/  и го представят в районните кметства по местоживеене.

 

От районната администрация

 РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО „ПРОЕКТИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“


Наредба за финансово подпомагане на "Проекти за озеленяване и благоустрояване" свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна

Декларация по Наредба за финансово подпомагане на "Проекти за озеленяване и благоустрояване" свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна

Бланка по Наредба за финансово подпомагане на "Проекти за озеленяване и благоустрояване" свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна

Страницата е посетена 26257 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол :052820877
Озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^