Документи - Обявления
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ      И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

В РАЙОН „МЛАДОСТ“ – ОБЩИНА ВАРНА


51. Заповед №163 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №776,кв.79 по плана на СО "Планова" "

52. Уведомление за промяна в инвестиционно предложение, с възложител „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО.КД, касаещо изменение на обхвата на пътната връзка, а именно: „Пътна връзка към ул. „Вяра“ за УПИ VI-224 – за търговия и обществено обслужване, и пътна връзка към бул. „Сливница“ за УПИ VI-224 – за търговия и обществено обслужване“."
 
53.На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ, обявяваме издадена Заповед № 191 от 29.03.2019 г. на главен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.3505.467, кв. 36, по плана на СО Сълзица

54.На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме за издадена Заповед № 176 от 25.03.2019 г. на главен архитект на Община Варна за изработване на КПИИ за УПИ VІІ-106,109, кв. 1, 26 м.р.

Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.3 от 5 януари 2018г.).

56.Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Спортен комплекс Спартак“ АД, касаещо изграждане на четири жилищни сгради в поземлен имот с индетификатор 10135.3511.1547, жк „Възраждане“, гр. Варна.

За запознаване на обществеността с инвестиционното предложение, информацията е на разположение в сградата на Район „Младост“, ет.2, ст.20, за срок от 14 дни. Възражения, мнения и препоръки се приемат в установеният срок. 

Публикуваната информация е на основание чл.6, а.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.3 от 5 януари 2018г.).

57.
На осн. 124 б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.3515.69, ПИ 10135.3515.71 , ПИ 10135.3515.72 и ПИ 10135.3515.73, кв. 2 по плана на 16 м.р., гр.Варна.

На осн. 124 б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.3515.69, ПИ 10135.3515.71 , ПИ 10135.3515.72 и ПИ 10135.3515.73, кв. 2 по плана на 16 м.р., гр.Варна.

58.Учредяване настойничество.
59.
Заповед № 1524/17.04.2019 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства
60.
Писмо за започване на процедура по прекратяване на наемни правоотношения с Т.Върбанова
61.
Уведомление за инвестиционно предложение с възложители Й. Тодоров, Й. Тодорова и „СПРИНТ 2000“ ЕООД, касаещо изграждане на „Сграда за обществено облужване /общежитие/, в поземлен имот с индетификатор 10135.3514.528, ЗПЗ, гр. Варна.   

Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.31 от 12 април 2019г.).

62.Уведомление за инвестиционно предложение, с възложители Й. Тодоров, Й. Тодорова и „СПРИНТ 2000“ ЕООД, касаещо изграждане на „Сграда за обществено облужване /общежитие/, в поземлен имот с индетификатор 10135.3514.528, ЗПЗ, гр. Варна.

За запознаване на обществеността с инвестиционното предложение, информацията е на разположение в сградата на Район „Младост“, ет.2, ст.20, за срок от 14 дни. Възражения, мнения и препоръки се приемат в установеният срок. 

Публикуваната информация е на основание чл.6, а.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.31 от 12 април 2019г.).

63. СЪОБЩЕНИЕ

НА 11.05.2019 г. В СГРАДАТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ:
- ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС (ПО ЧЛ. 36, АЛ.1 ОТ ИК);
- ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО (ПО ЧЛ.34, АЛ.1,2 И 3 И ЧЛ.114, АЛ.3 ОТ ИК);
- ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ (ПО ЧЛ.37, АЛ.1 И 2 ОТ ИК);
- ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК (ПО ЧП.43, АЛ.1 ИЗР.1 И АЛ.2-4 ОТ ИК)

64. Уведомително писмо за провеждане наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от главна релса от двете страни, с препарат НАСА 360СЛ "
65.Заповед №159/23.05.2019
66.Писмо до г-н Стойков, относно непълни данни за жилищното състояние
67.Писмо до г-н Казарян, относно необходимост от предоставяне на документ за жилищен имот
68.Заповед №270 за Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-1(10135.3506.135), кв.9 по плана на СО "Пчелина"
69.Заповед №296 за Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ V-503 (ПИ 10135.3506.503) и УПИ XI-507 (ПИ 10135.3506.507, кв.27 по плана на СО "Пчелина")
70.
Заповед №297 за Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-46, УПИ IV-46 "за производствено складова дейност" и УПИ XVII-46,977 - "за производствено складова дейност" ПИ (10135.3514.181, 10135.3514.826, 10135.3514.180 и 10135.3514.591), кв.29 и ул.регулация от о.т.4329 до о.т. 4330, по плана на ЗПЗ
71.
Заповед №224 за Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№10135.3505.1250 и ПИ№10135.3505.1260, кв.32 по плана на СО "Сълзица
72.
Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Галерия Варна“ АД, касаещо вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки №3.004, в обект – ресторант „Годзила“, находящ се на кота +11,90м., в „Галерия Варна“ АД, в сграда с индетификатор 10135.3514.547, УПИ VII-351,847,848,1683,1684, кв.39, по плана на ЗПЗ, гр. Варна, с административен адрес бул. „Сливница“ №185, гр. Варна. 

 

Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.31 от 12 април 2019г.).

 

72. Заповед №316 за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№516, кв.61 по плана на СО "Планова"

 

 Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.31 от 12 април 2019г.).

75.
Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „МОЛ Варна“ ЕАД, касаещо преустройство и промяна предназначението на магазин 1.26 в коридор, в МОЛ Варна и пристрояване към МОЛ Варна, в УПИ XXIII-1а, 541, 567, 587, кв. 27, по плана на 26-ти м.р.,  гр. Варна.

 Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.31 от 12 април 2019г.) 

76.Съобщение

77.
Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител “Галерия Варна“ АД, касаещо вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки №3,004 в обект – ресторант „Годзила“, находящ се на кота +11,90м. в „Делта Планет МОЛ“, ПИ с индетификатор 10135.3514.547, УПИ VII-351, 847, 848, 1683, 1684, кв. 39, по плана на ЗПЗ, с адм. адрес: бул. „Сливница“ №185, гр. Варна.
За запознаване на обществеността с инвестиционното предложение, информацията е на разположение в сградата на Район „Младост“, ет.2, ст.20, за срок от 14 дни. Възражения, мнения и препоръки се приемат в установеният срок.78.Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Агромашинаимпекс 2000“ ООД, касаещо промяна предназначението на част от сграда с идентификатор 10135.3514.218.18, в цех за производство на протеинови храни и напитки, с капацитет 2800кг/ден, в УПИ XV-1240 – „за производствено-складова дейност“, кв.11, ЗПЗ, гр. Варна.

 79.Заповед №371 за Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-65, кв.14 по плана на 26 м.р.

 80.Заповед №372 за Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ "за параклис", УПИ "за комплексно жилищно строителство" и УПИ "за озеленяване", кв.14 по плана на Ж.К."Младост" II

 81.Заповед №373 за Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-65 "Явор" АД, кв.13 по плана на 26-ти м.р.

 82.Заповед №374 за Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-390, кв.7 по плана на СО "Кочмар"

 83.Заповед №375 за Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№1304, кв.81 по плана на СО "Планова"

 84.Заповед №377 за Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№69, кв.7 по плана на СО "Планова".

 85.Заповед №378 за Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№289, кв.17 по плана на СО "Планова"

 86.Информация относно Африканската чума по свинете

 87.Уведомление за инвестиционно предложение с възложители „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД за строеж: „Преустройство и смяна предназначението на магазин в коридор в едроплощен хипермаркет и двуетажно пристрояване към едроплощен хипермаркет“ в УПИ XXII-566, кв.27 по плана на 26 м.р., гр. Варна“.
Документацията  е на разположение в стая 20, ет.2, район „Младост“, всеки ден от 9.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч, четиринадесет дни от датата на обяваването на интернет страницата на район „Младост” – Община Варна.

 88.Уведомление за инвестиционно предложение с възложители „МОЛ ВАРНА“ ЕАД за строеж: „Преустройство и промяна предназначението на магазин на кота +5,60 в „МОЛ ВАРНА“ в коридор и пристрояване към „МОЛ ВАРНА““ в УПИ XXIII- 1а,541,567,587, кв.27 по плана на 26 м.р., гр. Варна“.
Документацията  е на разположение в стая 20, ет.2, район „Младост“, всеки ден от 9.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч, четиринадесет дни от датата на обяваването на интернет страницата на район „Младост” – Община Варна.

 89.Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Илтекс“ ЕООД, касаещо изработване на инвестиционен технически проект за строеж на жилищна сграда с медицински център и обслужваща сграда в УПИ XXV-1809 “за жилищно строителство“, с идентификатор 10135.3513.1809, кв.13, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна.

90.Заповед №411 за Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-155 и УПИ XV-156, кв.10 по плана на СО"Пчелина"
  1. Заповед 215 / 25.07.2019


  2. Съобщение 01/21.08.2019


  3. Уведомление относно заявление за припознаване


  4. Уведомление за инвестиционно предложение с възложител “ИЛТЕКС“ ЕООД, касаещо „Изграждане на жилищна сграда с медицински център и обслужваща сграда“, в УПИ XXV-1809, кв.13, по плана на 26-ти м.р., ПИ с идентидикатор 10135.3513.1809, гр. Варна. Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.31 от 12 април 2019г.).


  5. Заповед № 3680/05.09.2019 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства


  6. Заповед №232 за прекратяване на наемните отношения, жилище общинска собственост на ул."Никола Корчев" 5


  7. Уведомление за инвестиционно предложение с възложител “Агромашинаимпекс 2000“ АД, касаещо „Промяна предназначението на част от сграда с идентификатор 10135.3514.218.18 в цех за производство на протеинови храни и напитки, с капацитет 2800кг/ден, в УПИ XV-1240 – „за производтсвено-складова дейност“, с площ 19 917м2, кв.11, ЗПЗ, гр. Варна.Страницата е посетена 18333 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^