Документи - Обявления
 1. Заповед № 603/29.12.2021г. за изработване на ПУП план -извадка ПРЗ за УПИ IV-338 "За жилищно строителство", кв.18 и улична регулация от о.т. 87 през о.т.104 до о.т.97, по плана на ж.к."Възраждане" IV м.р..


 2. Заповед № 604/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №10135.3505.609, кв.45, по плана на СО "Сълзица"


 3. Заповед № 605/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за изменение УПИ II-539, УПИ III 540 и УПИ XIII-538, кв.24 по плана на СО "Пчелина"


 4. Заповед № 606/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за изменение УПИ XXIX-407 и XXX-407, кв.8 по плана на СО "Пчелина"


 5. Заповед № 607/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №237, кв.27, по плана на СО "Планова"


 6. Заповед № 608/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №371,кв.22, по плана на СО "Планова"


 7. Заповед № 609/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№1398,кв.45,по плана на СО "Планова"


 8. Заповед № 610/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№2011,кв.80, по плана на СО "Планова"


 9. Съобщение №01/11.01.2022г. до управителя на "Хипер врати" ЕООД и констативен протокол от 13.12.2021г.


 10. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД, касаещо: „Изграждане на жилищен комплекс от затворен тип с наименование-ВАРНА СИТИ ПАРК ЮГ “, в УПИ VIII-538, за жилищно строителство, ПИ (10135.3514.814), с площ 19795 кв.м , кв.22, НТП високо застрояване – над 15 м, ЗПЗ, район „Младост“, гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)


 11. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „МЛАДОСТ 2010“ ЕООД, касаещо: „Изграждане на смесена сграда с жилища и търговски обекти“, в УПИ II-261, кв.16, ПИ (10135.3512.261), с площ 5953 кв.м, ЗПЗ, район „Младост“, гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).


 12. Заповед №0157/24.01.2022 г. на Кмета на Община Варна за заличаване на адресни регистрации.
 13.  Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ХИПОКРАТ“ ЕООД, касаещо: Изграждане на жилищна сграда“, в УПИ XX-193, ПИ (10135.3513.193), кв.14,26 м.р, район „Младост“, гр.Варна.

   

        Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)

 14. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД, касаещо: „Изграждане на жилищен комплекс от затворен тип с наименование-ВАРНА СИТИ ПАРК ЮГ “, в УПИ VIII-538, за жилищно строителство, ПИ (10135.3514.814), с площ 19795 кв.м , кв.22, НТП високо застрояване – над 15 м, ЗПЗ, район „Младост“, гр.Варна. Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).
 15. Заповед №078/15.02.2022 г.  на главен архитект на Община Варна за допускане изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КИИП/ за изменение на УПИ “за общ. нужди“, кв.38 по плана на ЗПЗ.

   

  Заповед №079/15.02.2022 г. на главен архитект на Община Варна за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №066/16.02.2021 г.

   

  Заповед №080/15.02.2022 г. на главен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на кв. 62 /ПИ 10135.3515.2/ и изменение на ул. рег. от о.т.210 до о.т. 211 и о.т.3472 до о.т.3472 до о.т. 3464 по плана на 16 м.р.

   

  Заповед №081/15.02.2022 г. на главен архитект на Община Варна за допускане на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ III-607 /ПИ 10135.3515.578/, кв. 50 по плана на 16 м.р.

 16. Заповед №37/22.02.2022 г. на Кмета на Район“Младост“ за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР. 17. Обявление за издадена Заповед № 089/25.02.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 18. Съобщение до управителя на "ХИПЕР ВРАТИ" ЕООД и Заповед №035/21.02.2022г. на Кмета на район "Младост"


 19. Обявление за издадена Заповед № 123/01.03.2022 год. на Главния архитект на Община Варна


 20. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ХИПОКРАТ“ ЕООД, касаещо: „Изграждане на жилищна сграда“, в УПИ XX-193, ПИ (10135.3513.193), сплощ 3266 кв.м, кв.14, 26 м.р, район „Младост“, гр.Варна.

  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).


 21. < О Б Я В Л Е Н И Е >

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.7 от ЗУТ за издадена Заповед № 166/07.03.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ130091МЛ/16.12.2021 г. като се съобрази с Протокол №44/21.12.2021 г., т. 40 на ЕСУТ, на основание чл. 135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, представена скица по чл. 135, ал.2 от ЗУТ, е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване(ПРЗ) за УПИ XV-354 /10135.3506.354/ и УПИ XVI-355 /10135.3506.355/, кв. 6, по плана на СО „Пчелина“, одобрен с Решение №2427-7 от Протокол №32/21.09.2005 г. на Общински съвет Варна.
  Заповедта подлежи на оспорване на основание чл.145 от АПК, като индивидуален административен акт, пред Административен съд-Варна чрез Община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра, в 14-дневен срок от съобщаването за нея на основание чл.215, ал.4 от ЗУТ и във връзка с чл.149, ал.1 от АПК.
  Обявлението е публикувано на електронната страница на район „Младост“ - Община Варна на 10.03.2022г.
  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.


 22. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложители: „А-В“ ЕООД и Валентин Маринов касаещо: „Изграждане на водовземно съоражение за подземна вода“ за измиване на автомобили в ПИ (10135.3513.1760), с административен адрес:бул. „Сливница“ №201, район „Младост“, гр.Варна.

  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).
 23. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-2 „за жил.стр. с административно и обществено обслужване“ и ПР за УПИ IV-2 „за жил.стр.“ и УПИ VII-2 „за озел.“ и ул. регулация от о.т. 3472 до о.т.3464, от о.т. 3472 до о.т.3464, от о.т. 3472 до о.т.3788, от о.т.3788 до о.т. 3789, от о.т. 3789 до о.т. 3793 и от о.т.3791 до о.т. 3792, кв. 62, 16 м.р., гр. Варна

 24. Дирекция „Информационно  и административно обслужване“

   

  Район Младост

   

  УВЕДОМЛЕНИЕ

  ДО

  ИВЕЛИН М. ИВАНОВ И ПАНАЙОТ И. МИТКОВ

  Ж.К.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ №37, ВХ.3, ЕТ.7, АП.65

  ГР.ВАРНА

   

  Във връзка със Заповед №0977/11.04.2022 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Възраждане“ №37, вх.3, ет.7, ап.65 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 186/26.04.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ006957МЛ/20.01.2022 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №1856, кв. 55 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 03.05.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 187/26.04.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ017752МЛ/21.02.2022 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №1455, кв. 40 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 03.05.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

    

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 188/26.04.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ006957МЛ/20.01.2022 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №1285, кв. 46 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 03.05.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 25. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: АГППДП„ДЕНТИКО“ ООД, касаещо: Преустройство и промяна предназначение на магазин с ПИ (10135.3515.723.5.22) и апартамент с ПИ (10135.3515.723.5.26) в стоматологично студио“, находящи се на първи и втори етаж от жилищна сграда в УПИ X-787 ,ПИ(10135.3515.723), с административен адрес ул. Хан Кубрат №2, кв.47 ,по плана на 16 м.р., район „Младост“, гр.Варна.

   

        Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)

 26.  

 27. Обявление за издадена Заповед № 215/26.04.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 28. Обявление за издадена Заповед № 216/26.04.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 29. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: АГППДП„ДЕНТИКО“ ООД, касаещо: „Преустройство и промяна предназначение на магазин с ПИ (10135.3515.723.5.22) и апартамент с ПИ (10135.3515.723.5.26) в стоматологично студио“, находящи се на първи и втори етаж от жилищна сграда в УПИ X-787 ,ПИ(10135.3515.723), с административен адрес ул. „Хан Кубрат“ №2, кв.47 ,по плана на 16 м.р., район „Младост“, гр.Варна. Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).


 30. Заповед № 231/18.05.2022 год. на Главния архитект на Община Варна


 31. Заповед № 244/19.05.2022 год. на Главния архитект на Община Варна


 32. Заповед № 245/19.05.2022 год. на Главния архитект на Община Варна


 33. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ДОМ МЛАДОСТ“ ЕООД, касаещо: „Изграждането на жилищна сграда с четири входа, специализиран рехабилитационен център (за хора с увреждания), спортно развлекателен комплекс с басейни, спа, център за търговия и услуги, подземни гаражи и ограда“ в ПИ (10135.3513.2047), с площ 9392 кв.м, кв.5, 26 м.р, район „Младост“, гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)
   
 34. ОБЯВЛЕНИЕ

   

   

  Район „Младост“ разгласява с обявление по реда на чл. 18а, ал. 10 от АПК, за неполучено съобщение с рег.№ ОСИСД22001690ВН-002МЛ/06.04.2022 г.

  ДО: ИВАН АПОСТОЛОВ СЛАВОВ – УПРАВИТЕЛ НА ЕС, чрез Вас, до всички собственици на етажната собственост в сграда, находяща се ж.к. „Трошево“, бл. 36, вх.Б

   

  на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изработен ПУП(Подробен устройствен план) – ПРЗ (План за регулация и застрояване) за УПИ VI-2 „за жил. стр. с адм. и общ. обсл.“ и План за Регулация (ПР) за УПИ IV-2 „за жил. стр.“ и УПИ VII-2 „за озел.“ и ул. регулация от о.т. 3472 до о.т.3464, от о.т. 3472 до о.т.3464, от о.т. 3472 до о.т.3788, от о.т.3788 до о.т. 3789, от о.т. 3789 до о.т. 3793 и от о.т.3791 до о.т. 3792, кв. 62, 16 м.р., гр. Варна.

            Обявлението е залепено на таблото в сграда, находяща се на ул. „Младежка“ №48, вх. А и вх.Б, на таблото в сградата на район „Младост“ и е публикувано на електронната страница на район „Младост“ на 07.06.2022 г.

            Съобщението е за срок от 7 /седем/ дни от датата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на район „Младост“ и сградата, находяща се на ул. „Младежка“ №48. След изтичане на срока, съобщението се смята за връчено.

            В 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да прегледат проекта, който се намира в дирекция „Устройство на територията“, стая 8, район „Младост“ и направят писмени възражения, предложения и искания до дирекция „Устройство на територията“ при район „Младост“

  ОБЯВЛЕНИЕ

   

   

  Район „Младост“ разгласява с обявление по реда на чл. 18а, ал. 10 от АПК, за неполучени съобщения с рег.№ ОСИСД22001690ВН-002МЛ/06.04.2022 г.

  ДО: Т. КОСТОВ, С. ЖЕЧЕВ, „СТАР ФОКС ТИЙМ“ ЕООД, С. МУРАНОВА, С. КОСТОВА, П. ПЕТРОВА, П. ВАСИЛЕВА-ДИМИТРОВА, О. ДИМИТРОВ, П. ГЕОРГИЕВ, ПЛ. ЖЕЧЕВА, Н. НЕДЕВ, Н. НЕШЕВ, Н. НИКОЛОВ, М. МАНОЛОВА, М. НИКОЛОВА, М. МАНОЛОВА, К. КЪНЕВ, К. БОЖКОВ, К. ВЕЛЕВ, ИВ. ГЕРЧЕВА, М. ГЕРЧЕВ, И. НИКОЛОВ, ИВ. ЧЕРНЕВА-ПЕТРОВА, З. МЕХМЕД, Ж. ЖЕЛЯЗКОВ, Д. ГАНЕВ, Д. ДИМИТРОВ, Д. КАТЕЛИЕВА, ГР. ПЕЕВ, Б. ПЕЕВ, К. ПЕЕВА, В. ВАСИЛЕВ, В. ГЕОРГИЕВ, В. ДИМОВ, М. ДИМОВА, „БЪЛГЕРИАН ПРОПЪРТИС КЪМПАНИ“ ЕООД, АНГ. ЧЕПИШЕВ, Х. СЕРТЕВ, ПЛ. ЯНЧЕВ, „МАЙТ“ ЕООД, ИВ. НИКОВ, Г. ЕЛИСЕЕВ, Н. КЕНАНОВ,

  като собственици в сграда, находяща се на ул. „Младежка“ №48, вх. А и вх.Б

   

  на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изработен ПУП(Подробен устройствен план) – ПРЗ (План за регулация и застрояване) за УПИ VI-2 „за жил. стр. с адм. и общ. обсл.“ и План за Регулация (ПР) за УПИ IV-2 „за жил. стр.“ и УПИ VII-2 „за озел.“ и ул. регулация от о.т. 3472 до о.т.3464, от о.т. 3472 до о.т.3464, от о.т. 3472 до о.т.3788, от о.т.3788 до о.т. 3789, от о.т. 3789 до о.т. 3793 и от о.т.3791 до о.т. 3792, кв. 62, 16 м.р., гр. Варна.

            Обявлението е залепено на таблото в сграда, находяща се на ул. „Младежка“ №48, вх. А и вх.Б, на таблото в сградата на район „Младост“ и е публикувано на електронната страница на район „Младост“ на 07.06.2022 г.

            Съобщението е за срок от 7 /седем/ дни от датата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на район „Младост“ и сградата, находяща се на ул. „Младежка“ №48. След изтичане на срока, съобщението се смята за връчено.

            В 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да прегледат проекта, който се намира в дирекция „Устройство на територията“, стая 8, район „Младост“ и направят писмени възражения, предложения и искания до дирекция „Устройство на територията“ при район „Младост“

 35. О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135 от ЗУТ и на основание чл.56, ал. 1 от АПК е издадена Заповед № 253/14.06.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ059363МЛ/14.06.2021 г. е прекратено административното производство за допускане на ПУП – ПРЗ за УПИ XVII-690, кв. 30 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 15.06.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 36. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ГРЕСИЯ-2“ ЕООД, касаещо: Изграждането на сграда – шоурум за обзавеждане на баня“ в ПИ (10135.3514.42), бул.„Вл.Варненчик №262, кв.38, по плана на ЗПЗ-север, район „Младост“, гр.Варна и изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за същия имот.

        Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)

 37. О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135 от ЗУТ и на основание чл.56, ал. 1 от АПК е издадена Заповед № 253/14.06.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ059363МЛ/14.06.2021 г. е прекратено административното производство за допускане на ПУП – ПРЗ за УПИ XVII-690, кв. 30 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 15.06.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135 от ЗУТ и на основание чл.56, ал. 1 от АПК е издадена Заповед № 254/14.06.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ085069МЛ/04.09.2020 г. е прекратено административното производство за допускане на ПУП – ПРЗ за изменение на УПИ XIV-108, кв. 6 по плана на 16 м. р., гр. Варна и отменя Заповед №020/18.01.2021 г. и заповед №312/21.06.2021 г. на главен архитект.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 16.06.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 256/14.06.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ116766ВН/20.11.2021 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №393, кв. 30 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 16.06.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал. 5 от ЗУТ и на основание чл.56, ал. 1 от АПК е издадена Заповед № 255/14.06.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ089018МЛ-006МЛ/30.03.2022 г. е прекратено административното производство за допускане на ПУП – ПРЗ за ПИ 799, кв. 58 по плана на СО „Планова“, гр. Варна

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 16.06.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

    38. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ДОМ МЛАДОСТ“ ЕООД, касаещо: Изграждането на жилищна сграда с четири входа, специализиран рехабилитационен център (за хора с увреждания), спортно развлекателен комплекс с басейни, спа, център за търговия и услуги, подземни гаражи и ограда“ в ПИ (10135.3513.2047), с площ 9392 кв.м, кв.5, 26 м.р, район „Младост“, гр.Варна.

  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.7 от ЗУТ за издадена Заповед № 272/27.06.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ127673МЛ/10.12.2021 г. като се е съобразил с Протокол №44/21.12.2022 г., т. 38 на ЕСУТ, на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и представена скица предложение на основание чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване(ПРЗ) за изменение на УПИ V-147 „за произв.дейност“ /ПИ 10135.3513.1904/, кв. 7 по плана на 26 м.р., гр. Варна, одобрен със Заповед №Г-76/05.07.2013 г. на Вр.И.Д. Кмет на Община Варна

  Заповедта подлежи на оспорване на основание чл.145 от АПК, като индивидуален административен акт, пред Административен съд-Варна чрез Община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра, в 14-дневен срок от съобщаването за нея на основание чл.215, ал.4 от ЗУТ и във връзка с чл.149, ал.1 от АПК.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ - Община Варна на 29.06.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Район „Младост“ -Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадена Заповед № 273/27.06.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ027200МЛ/21.03.2022 г.  и на основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ, в условията на чл.16, ал.1 ЗУТ, задание по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 1293, кв. 2 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР) на С.О. „Планова“, гр. Варна, одобрен с Решение № 3411-7 от Протокол №35 от 22,23 и 29.06.2011 г. на Общински съвет – Варна.

  Заповедта не подлежи на оспорване на основание чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ - Община Варна на 29.06.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Район „Младост“ -Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадена Заповед № 274/27.06.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ027200МЛ/21.03.2022 г.  и на основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ, в условията на чл.16, ал.1 ЗУТ, задание по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 10135.3505.1256, кв. 14 по плана на СО „Сълзица“ при съобразяване с план за улична регулация (ПУР) на С.О. „Сълзица“, гр. Варна, одобрен с Решение № 3410-7 по Протокол №35 от 22,23 и 29.06.2011 г. на Общински съвет – Варна.

  Заповедта не подлежи на оспорване на основание чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ - Община Варна на 29.06.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 39. Заповед №159/01.07.2022 г. на Кмета на Район Младост за назначаване на комисия по чл.99б ог ЗГР.

Страницата е посетена 1114 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^