Документи - Обявления
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ      И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

В РАЙОН „МЛАДОСТ“ – ОБЩИНА ВАРНА
 1. Заповед №0943/08.03.2020г. на Кмета на Община Варна за предприемане на мерки против разпространението на COVID-19


 2. Заповед №051 от 10.03.2020г. на Кмета на Район "Младост" за ограничаване на достъпа на външни лица до сградата на районната администрация


 3. Заповед № 1062/13.03.2020 г. на Кмета на Община Варна за въвеждане на противоепидемични мерки до 29.03.2020 г. против разпространението на COVID-19


 4. Заповед № 1063/14.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.


 5. Заповед № 1064/16.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.


 6. Заповед № 1065/16.03.2020 г. на Кмета на Община Варна за въвеждане на противоепидемични мерки до 29.03.2020 г. против разпространението на COVID-19


 7. Заповеди № 1037 и 1038 от 13.03.2020 г. на Кмета на Община Варна за заличаване адресни регистрации


 8. Заповед № 1129/19.03.2020 г. на Кмета на Община Варна за въвеждане на противоепидемични мерки до 29.03.2020 г. против разпространението на COVID-19


 9. Заповед № 1138/20.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с усложняващата се епидемична обстановка с разпространението на COVID-19


 10. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Газ транс петролиум“ ЕООД, касаещо изграждане на сграда за офиси и складове в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.2735м2, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна.

  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).

 11.  

 12. Заповед  1138/20.03.2020


 13. Заповед № 1144/23.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с усложняващата се епидемична обстановка с разпространението на COVID-19


 14. Заповед № 1195/26.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1062/13.03.2020 г. и удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително


 15.  Заповед № 1214/27.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на  Заповед № 1129/19.03.2020 г.


 16. Заповед № 1213/27.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на  Заповед № 1065/16.03.2020 г.


 17. Заповед № 1263/31.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на  Заповед № 1062/13.03.2020 г. 


 18. Заповед №199 от 01,04,2020 г. – Допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №794 и ПИ №1187, кв. 81, по плана на СО Планова 19. Заповед №200 от 01,04,2020 г. – Прекратяване на административно производство по заявление с рег.№ АУ110691МЛ от 13,12,2016 г. И Заповед №019/30,01,2017 г. На главен архитект на Община Варна за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.3523.439, кв. 7 по плана на СО „Кочмар“ 20. Заповед №201/01.04.2020 г. – Допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIХ-610 /ПИ 10135.3506.610/ и УПИ ХХХIХ-618,619 /ПИ 10135.3506.1557/, кв. 28, по плана на СО „Пчелина“ 21. Заповед № 202 /01,04,2020 г. – Допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-161 /ПИ 10135.3523.627,10135.3523.628, 10135.3523.629/, кв. 13 по плана на СО „Кочмар“

  Заповед №203/01.04.2020 г. – Допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ LXI-867 /ПИ 10135.3506.867/, УПИ ХХХVI-711 /ПИ 10135.3506.711/ и УПИ LXI-868 /ПИ 10135.3506.868/, кв. 26 по плана на СО „Пчелина“

  Заповед №204/01.04.2020 г. – Допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 1367, кв. 33 по плана на СО „Планова“

  Заповед № 205/01.04.2020 – Допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 743, кв. 89 по плана на СО „Планова“

   
   

  Заповед № 1340/07.04.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на  Заповед № 1129/19.03.2020 г.  и удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г. включително
   
   Заповед №1486/15.04.2020 г. на Кмета на Община Варна

  Заповед № 236 от 16.04.2020 г. На главен архитект на Община Варна за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ II – „за техникум по електротехника“ /ПИ 10135.3513.1960 и ПИ 10135.3515.1961/, одобрен със заповед Г-38/07.10.1992 г. На кмета на Община Варна, УПИ III-„ за общ.сграда и жилища“ и УПИ IV – „ за общ.сграда“ /ПИ 10135.3513.250/, кв. 16 по плана на 26 м.р., гр. Варна

   

   

  Заповед №235/16.04.2020 г. На главен архитект на Община Варна за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.3505.266, кв. 26 и ПИ 10135.3505.267, кв. 27 по плана на СО „Сълзица

  Заповед № 1528/24.04.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.


  Заповед № 1555/27.04.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1138/20.03.2020 г.

  Обявление на ПУП. 22. Заповед № 1566/29.04.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1129/19.03.2020 г.


 23. Заповед № 1583/01.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.


 24. Заповед № 1584/01.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1138/20.03.2020 г.


 25. Заповед № 1585/04.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение и допълнение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.


 26. Заповед № 1647/11.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение и допълнение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.


 27. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Газ транс петролиум“ ЕООД, касаещо „Изграждане на сграда за офиси и складове“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.753, с площ 2735м2, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна.


 28. Заповед №245/13.05.2020 г. за Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-557 и УПИ VII-556 и УПИ VIII-555, кв.28 по плана на СО "Пчелина"


 29. Заповед №246 /13.05.2020 г за Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-248 и УПИ XVI-249, кв.16 по плана на СО "Кочмар"


 30. Заповед №251 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-1801 "за жил.стр" и УПИ I-"за озеленяване", кв.11а по плана на 26 м.р.


 31. Заповед № 1649/12.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение и допълнение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.


 32. Заповед № 1659/14.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки в администрацията на община Варна, считано от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г.


 33. Заповед № 1660/14.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с т.III от Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването на РБ


 34. Заповед № 1697/18.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 1660/14.05.2020 г.


 35. Заповед № 1700/19.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с възстановяване дейността на общинските детски ясли, считано от 26.05.2020 г.


 36. Заповед № 1704/19.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 1697/18.05.2020 г.


 37. Заповед № 1707/19.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с възстановяване дейността на общинските детски градини и детските градини с яслени групи, считано от 26.05.2020 г.Страницата е посетена 1207 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^