Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1258105 всичко

 13 посетители онлайн

Административни услуги
image002.jpg
Район "Младост" - Община Варна

 

ИНФОРМАЦИОНЕН   ЦЕНТЪР 

9019 ВАРНА, ж.к. “Трошево” бл.10

Работно време:

Всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч.

 

Гише 1 - Жилищно настаняване; търговска и рекламна дейност; устройство нa територията - 052 820 881, 0885 650 216

Гише 2 - Общо деловодство; регистрация на домашни животни и заплащане на годишни такси; издаване на заявки за безплатни карти за градския автобусен  транспорт на лица над 65 години. - 052 820 881, 0885 650 216

Гише 3 - ЕСГРАОН - 052 820 788, 0885 660 230

Гише 4 - Гражданско състояние - 052 820 788, 0885 660 230

Гише 5 - Заплащане на такси и цени на услуги - 052 820 785, 0884 660 806  
Гише 6 - 
Заплащане на такси и цени на услуги - 052 820 785, 0884 660 806 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РАЙОН „МЛАДОСТ" - ОБЩИНА ВАРНА 

„Централна кооперативна банка" АД - клон Варна


BIC:    CECBBGSF

IBAN: BG10 СЕСВ 9790 3124 1276 00

Сметка с "код за вид плащане” на Район "Младост” - Община Варна, по която следва да постъпват суми от физически и юридически лица

№ по ред

НАИМЕНОВАНИ Е

код за вид плащаме

1

Такси за битови отпадъци

44 24 00

2

Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

44 40 00

3

Приходи от наеми на имущество

44 41 00

4

Приходи от наеми на земя

44 42 00

5

Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети

44 65 00

6

Други неданъчни приходи

44 70 00

7

Такси за технически услуги

44 80 01

8

Такси за административни услуги

44 80 07

9

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

44 80 08

10

Други общински такси

44 80 90

Бланки за съответните услуги може да свалите като кликнете по-долу в списъка върху наименованието на съответната услуга.
 


ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Идентификатор

Наименование на услугата

Описание на услугата

Бланка

2053

Припознаване на дете

Описание

Бланка

2132

Промяна в актовете за гражданско състояние /Отбелязвания, допълнения и поправки в актовете по гражданско състояние (раждане и смърт); Отразяване в регистъра по гражданско състояние на влязло в законна сила решение за промяна (възстановяване) на име по чл.19а от ЗГР; Промяна на име в актовете за гражданско състояние съгласно влязло в законна сила съдебно решение/

Описание

ИАО-2
ИАО-3
ИАО-4

ИАО-5

Издаване на незаверени копия от документация, съхранявана в архив

Описание

Бланка

ИАО-21

Заверка на копия от протокол, заповед, кореспонденция и др. документация съхранявана в архив

Описание

Бланка

2039

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Описание

Бланка

2020

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Описание

Бланка

2107

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Описание

Бланка Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР Декларация по чл.92, ал.6 от ЗГР

2079

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Описание

Бланка Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР Декларация по чл.92, ал.6 от ЗГР

2016

Издаване на удостоверение за наследници

Описание

Бланка

2034

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Описание

Бланка

2109

Издаване на удостоверение за семейно положение

Описание

Бланка

2075

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Описание

Бланка

2036

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Описание

Бланка

2057

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Описание

Бланка

2092

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Описание

Бланка

2128

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Описание

Бланка

2056

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Описание

Бланка

1997

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Описание

Бланка

2104

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

Описание

Бланка

2038

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Описание

Бланка

2076

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Описание

Бланка

2000

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Описание

Бланка

117

Регистрация на домашен любимец

Описание

Бланка

Издаване на заявки/удостоверения за персонализирани абонаментни карти за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на територията на община Варна

ОписаниеДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ"

Идентификатор

Наименование на услугата

Описание на услугата

Бланка

1989

Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти /за търговски и други обслужващи дейности, като павилиони, кабини, маси, колички и др. по реда на НРППО

Описание

Бланка

2100

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Описание

Бланка

ОРК-3

Сключване на анекс към договор за наем на РИЕ

Описание

Бланка

2

Предоставяне на достъп до обществена информация

Описание

Бланка

1990

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Описание

БланкаДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"

Идентификатор

Наименование на услугата

Описание на услугата

Бланка

ФСД-1

Издаване на удостоверения УП-2 и УП-3 за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж

Описание

Бланка


ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

Идентификатор

Наименование на услугата

Описание на услугата

Бланка

2027

Издаване на скица за недвижим имот

Описание

Бланка

2082

Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

Описание

Бланка

2119

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Описание

Бланка

2084

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Описание

Бланка

2018

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Описание

Бланка

УТ-06

Издаване на разрешение за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. на общински терени за разполагане на строителна площадка

Описание

Бланка

1989

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

Описание

Бланка

2083

Издаване на виза за проектиране

Описание

Бланка

2054

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Описание

Бланка

2112

Издаване на разрешение за строеж

Описание

Бланка

2061

Допускане на изменение в одобрен инвестиционен проект и издаване на заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж.

Описание

Бланка

2063

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежите

Описание

Бланка

УТ-17

Приемане и заверяване на екзекутивна документация.

Описание

Бланка

2060

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове.

Описание

Бланка

2117

Одобряване на подробен устройствен план.

Описание

Бланка

2115

Попълване / поправка на кадастрален план.

Описание

Бланка

2517

Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях.

Описание

Бланка

2120

Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план.

Описание

Бланка

2062

Регистриране и въвеждане строежи в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория.

Описание

Бланка
Таблица

УТ-31

Заверяване на анкетна карта на земеделски производител

Описание

Бланка

УТ-34

Проверка за установяване на съответствие на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването.

Описание

Бланка

УТ-35

Представяне и вписване в регистъра на технически паспорт на сграда/строеж/.

Описание

Бланка

УТ-40

Извадка от цифров кадастрален план.

Описание

Бланка

УТ-41

Изготвяне на заповед на осн. §4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §4а, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ / ограничен имот на ползватели до 600 м2/.

Описание

Бланка

УТ-42

Изготвяне на заповед на осн. §4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §4б, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ / възстановяване на собственост.

Описание

Бланка

УТ-43

Изготвяне на заповед на осн. §4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ / за заповед след доплащане/.

Описание

Бланка

УТ-44

Изготвяне на оценка на имоти, в случаите по §4а, ал. 1 и ал. 5, §4Б, ал.1, §43, ал.2 и § 4А, ал. 3 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с подадени заявления по §31 от ППЗСПЗЗ.

Описание

Бланка

УТ-45

Издаване на заповед за одобряване на оценка на земя, изготвена на осн. §4А, ал. 1 и ал. 5, §4Б, ал.1, §43, ал.2 и §4а, ал.3 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с подадени заявления по §31 от ППЗСПЗЗ.

Описание

Бланка

УТ-46

Издаване на заповед за одобряване на оценки на подобрения, изготвени на осн. §4В и §4Л от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с подадени заявления по §31 от ППЗСПЗЗ.

Описание

Бланка

2518

Изменение на план за новообразувани имоти.

Описание

Бланка

УТ-51

Проучване и разглеждане на инвестиционни проекти.

Описание

Бланка

2113

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока.

Описание

Бланка

2001

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Описание

Бланка

2023

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти.

Описание

Бланка

УТ-60

Одобряване на План за безопасност и здраве, съгласно чл.156, ал. 1 от ЗУТ.

Описание

Бланка

УТ-61

Одобряване на План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/.

Описание

Бланка


ДИРЕКЦИЯ "ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Идентификатор

Наименование на услугата

Описание на услугата

Бланка

ИИ-09

Издаване на разрешение за кастрене на растителност в обществени терени, частни имоти и при ново строителство

Описание

Бланка

ИИ-10

Издаване на служебна бележка до дирекция “Местни данъци и такси” за имоти, попадащи или непопадащи в зона с организирано сметосъбиране и сметоизвозване на основание чл.15, ал.3 от НОАМТЦУТОВ

Описание

Бланка

ИИ-12

Издаване на доклад, завършващ със становище съгласно заповед №0758/16.03.2010г. на кмета на Община Варна и заповед №177/22.08.2013г. на кмета на район „Младост”

Описание

Бланка

ИИ-13

Издаване на разрешение за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени по време на СМР

Описание

Бланка

ИИ-14

Прекратяване ползването на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени по време на СМР

Описание

Бланка

ИИ-15

Уведомление по чл.72 от ЗУТ

Описание

Бланка

ИИ-16

Уведомление по чл.7 от Наредбата за условията и реда за прокопаване на елементи от техническата инфраструктура

Описание

Бланка

ИИ-19

Заявление за съгласуване/пресъгласуване на график за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение)

Описание

Бланка

ИИ-20

Финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“

Описание

Бланка

2105

Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение

Описание

Бланка Декларация

2118

Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Описание

Бланка

СД-14

Уведомление съгласно чл.44, ал.3 от ЗУЕС и Приложение №5 към чл.9 от Наредба №РД-02-20-8/ 11.05.2012г.

Описание

Бланка

СД-15

Уведомление, съгласно чл.46б от ЗУЕС и Приложение №6 към чл.11 от Наредба №РД-02-20-8/ 11.05.2012г.

Описание

Бланка

СД-16

Ползване на социална услуга „Обществена трапезария“

Описание

Бланка

СД-18

Производство за настаняване под наем в общински имот

Описание

Бланка Декларация

2391

Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл.155 от СК и по право – по чл.173 от СК)

Описание

Бланка

РД-03

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

Описание

Бланка


Страницата е посетена 29026 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И
ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^